Biểu mẫu của Ngân hàng Kiên Long

Khách hàng cá nhân
 1. Giấy đề nghị mở tài khoản (xem tại đây)

 2. Giấy ủy quyền tài khoản (xem tại đây)

 3. Giấy đề nghị thay đổi thông tin (xem tại đây)

 4. Giấy đề nghị mở tài khoản chung (xem tại đây)

 5. Giấy ủy quyền tài khoản chung (xem tại đây)

 6. Thỏa thuận chủ tài khoản chung (xem tại đây)

 7. Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán (xem tại đây)

 8. Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán chung (xem tại đây)

 9. Giấy nộp tiền (Xem chi tiết)

 10. Giấy chuyển tiền (Xem chi tiết)

 11. Biểu mẫu chuyển tiền đi nước ngoài (Xem tại đây) 

Khách hàng doanh nghiệp
 1. Giấy đề nghị mở tài khoản (xem tại đây)

 2. Giấy ủy quyền tài khoản (xem tại đây)

 3. Giấy đề nghị thay đổi thông tin (xem tại đây)

 4. Giấy đề nghị mở tài khoản chung (xem tại đây)

 5. Giấy ủy quyền tài khoản chung (xem tại đây)

 6. Thỏa thuận chủ tài khoản chung (xem tại đây)

 7. Giấy đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử (xem tại đây)

 8. Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán (xem tại đây)

 9. Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán chung (xem tại đây)

 10. Biểu mẫu chuyển tiền đi nước ngoài (Xem tại đây) 

Cổ đông

Copyright © 2013 - 2019 Kienlongbank