News

Biểu lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi thông thường (Khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế) bằng đồng

Applied On

I/. Payment Deposit:

FC Rate
Tiền gửi tiết kiệm 1.00
Tiền gửi thanh toán 1.00

II/. Term Deposit:

deposit term Interest paid at end of period (%/year) Interest payment (%) Interest paid at beginning of period(%/year)
12 months 6 months 3 months 1 months
1 tuần 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 tuần 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 tuần 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 tháng 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 5.28
02 tháng 5.40 0.00 0.00 0.00 5.39 5.35
03 tháng 5.40 0.00 0.00 0.00 5.38 5.33
04 tháng 5.40 0.00 0.00 0.00 5.36 5.30
05 tháng 5.50 0.00 0.00 0.00 5.45 5.38
06 tháng 6.80 0.00 0.00 6.74 6.71 6.58
07 tháng 6.80 0.00 0.00 0.00 6.69 6.54
08 tháng 6.80 0.00 0.00 0.00 6.67 6.51
09 tháng 6.80 0.00 0.00 6.69 6.65 6.47
10 tháng 6.80 0.00 0.00 0.00 6.63 6.44
11 tháng 6.80 0.00 0.00 0.00 6.61 6.40
12 tháng 7.40 0.00 7.27 7.20 7.16 6.89
13 tháng 7.50 0.00 0.00 0.00 7.23 6.94
15 tháng 7.50 0.00 0.00 7.23 7.19 6.86
18 tháng 7.50 0.00 7.24 7.17 7.13 6.74
24 tháng 7.30 7.05 6.93 6.87 6.83 6.37
36 tháng 7.30 6.82 6.71 6.66 6.62 5.99

Add: 40-42-44 Pham Hong Thai Str., Rach Gia City, Kien Giang Province
Tel: (0297) 3869 950 - 3877 541 - Fax: (0297) 3871 171 - 3877 538
Hotline: 1900 6929 - (028) 7309 6929
Email: kienlong@kienlongbank.com - SWIFT code: KLBKVNVX

Copyright © 2014 - 2019 Kienlongbank